co navštívit a vidět v Maďarsku

Maďarsko je zemí lázeňství a také země s hrdou historií, kterou dokládá velké množství památek. Pravou maďarskou atmosféru pak dotváří temperamentní obyvatelé a jejich cimbálová hudba a také zdejší kuchyně plná tradiční červené papriky a vynikající vínko. Pojďte proto nyní s námi prozkoumat tuto zemi.

Maďarsko je vnitrozemský stát ve střední Evropě. Jedná se o parlamentní republiku, která má necelých 10 milionů obyvatel a hlavním městem je Budapešť. Nedochází k žádnému časovému posunu oproti České republice. Měnou je forint označovaný značkou Ft nebo HUF. Oficiálním jazykem je maďarština, která pochází z ugrofinské větvě jako třeba finština nebo estonština. Maďarsko je rozděleno na 19 žup, neboli správních územních celků, zvláštní status pak má Budapešť.


Maďarsko je převážně rovinatá země díky poloze v Panonské nížině. Na sever zasahují Západní Karpaty, které vytváření relativně hornatý terén. Nejvyšší horou je Kékes se svými 1015 metry. Východ a jihovýchod tvoří Velká uherská nížina, pro kterou je typické zemědělství. Hlavním zdejším tokem je Dunaj, který protéká deseti evropskými zeměmi, pramení v německém Černém lese a ústí do Černého moře. Osou východního Maďarska je druhá největší maďarská řeka, Tisa.

Co se týká národní maďarské kuchyně, není to jenom guláš, ačkoliv je považován za historický základ maďarské kuchyně. Zdejší kuchyně má středoasijské kořeny, ale čerpá i z tradic okolních zemí, třeba Rakouska, na které má Maďarsko historické vazby. Guláš je hustý vývar z hovězího masa, s bramborami a zeleninou, ochucený typickým kořením, bez kterého se maďarská kuchyně neobejde, červenou paprikou. Paprika je synonymem maďarské kuchyně, ale není dosud jasné, jak se na toto území dostala. Podobný guláši je pörkölt(perkelt), což je ragú z masa, cibule a papriky. V oblasti velkých řek Dunaje a Tisy jsou velmi oblíbené ryby nebo kořeněná rybí polévka halászlé. Oblíbeným dezertem jsou palačinky plněné marmeládou nebo tvarohem a pod vlivem Rakouska pak různé záviny. Typické a téměř po celé Evropě známé, jsou maďarské uzeniny jako třeba klobásy (čabajka), uherák nebo debrecínka.

Mezi oblíbené nápoje patří pivo, značka Dreher je staré rakousko-uherské pivo, které se poslední dobou stává docela oblíbeným. Vynikající je ale maďarské víno, především to bílé, které je typické svou kořeněnou chutí a zlatavou barvou. Nejproslulejšími vinařskými oblastmi jsou regiony Villány, Eger, Tokaj a oblast Balatonu. Kvalitní víno by mělo nést etiketu minöségi bor, což je záruka dodržování kvality vín. Nejznámějším maďarským vínem je asi sladké dezertní tokajské víno, tím nejhodnotnějším druhem je pak Tokaji aszú. Jste-li milovníci spíše červeného vína, to nejkvalitnější pochází z oblastí Eger, Szekszárd a Pécs a jedná se o druhy Medoc noir nebo Egri bikavér. Oblíbené jsou také různé ovocné pálenky podobné těm našim. Za pravou pálenku je považován ovocný destilát s min. 37,5% alkoholu. Při trávení pomáhá třeba vinná pálenka törköly. Nejznámějšími a nejkvalitnějšími výrobci pálenky jsou Nobilis, Etyeki cziméres, Agárdi, Tarpa, Kisrét nebo Zwack.

Povídání o historii země začneme, jak už na tomto webu bývá zvykem, přelomem starého a nového letopočtu. Keltové obývali zdejší území asi do 3. století př. n. l. Vyráběli zde sklo a nádherné šperky. Na začátku našeho letopočtu je nahradili Římané pod vedením císaře Augusta, kteří chtěli tuto oblast využít jako nárazníkovou zónu mezi císařstvím a barbarskými kmeny žijícími na východě. Z dob římské nadvlády se dochovala řada římských památek, jako je budínský amfiteátr nebo pozůstatky města Gorsium. Římané se během 4. století začali z oblasti zvané Panonie stěhovat a v 5. století ho tak přenechali kočovnému kmenu Hunů, který pocházel z Dálného východu a zahrnoval různé ugrofinské, mongolské či turecké kmeny. Kromě území jim přenechali také tradici vinařství, kterou začali za území rozvíjet. Jejich nejslavnějším vládcem byl Attila, po jehož smrti říše upadala a postupně jejich vládu převzaly různé kmeny (Ostrogótové, Langobardi). Ty byly zase vyhnáni kočovným kmenem Avarů, kteří pravděpodobně pocházeli ze stepí Střední Asie. Ti oblast ovládali do 8. století než se zde začaly usazovat odnože ugrofinského kmene Maďarů, které původně žily mezi Baltem a pohořím Ural. Tradice říká, že sedm původních maďarských kmenů si za vůdce zvolilo Arpáda, který přísahal svou věrnost krví. Maďaři vedli poměrně výbojnou politiku, snažili se dobýt i tak vzdálená města jako Konstantinopolis nebo Orleáns. Jejich rozpínavost zastavila až série porážek. Za vlády Arpádovců se rozvíjely mezinárodní styky, šířila se královská moc na celé území a zakládaly se župy (územně správní celek v zemích převážně střední a východní Evropy). Rozdělení na župy funguje v Maďarsku dodnes. Křesťanství šířil v Maďarsku král Štěpán, který byl také uznán za zakladatele uherského státu a v 11. století pak kanonizován. Ve 12. století pak zemi zasáhl obrovský mongolský nájezd, během kterého byly vesnice vypleněny a zemi vládl hlad a mor, což si vyžádalo obrovské ztráty na životech. Po odchodu Mongolů (ten následoval rok po vpádu) bylo třeba zajistit obnovu země. Roku 1301 pak zemřel poslední král z rodu Arpádovců, Ondřej III., a ti tak vymřeli po meči. Oblast dnešního maďarského státu je historicky označována jako uherský stát nebo uherské království.

Po vymření rodu Arpádovců si začaly celou oblast nárokovat různé cizí mocnosti, vleklé spory o území i vládu se táhly po několik desítek let, během kterých uherský stát musel čelit i nájezdům výbojných Turků. Turky zastavil János Hunyadi, válečný vůdce rumunského původu. Osvíceným panovníkem byl pak Matyáš Korvín zvaný „renesanční král“, který byl nejen vynikající panovník, ale i umělecky talentovaný a vzdělaný, proslulý svým smyslem pro spravedlnost. Vládl Uhrám v 2. polovině 15. století a svou dobou byl jedním z nejmocnějším panovníků Střední Evropy. Po jeho smrti došlo k velkému útlaku rolnictva, které bylo odsouzeno k věčnému nevolnictví. Maďaři zažili obrovskou porážku v bitvě u Moháče roku 1526, ve které se uherský král Ludvík Jagellonský pokusil zastavit tureckou expanzi do své země. Turci obsadili Budín a bitva u Moháče se tak stala symbolem porážky maďarského národa. Ludvík Jagellonský v bitvě zahynul a po jeho smrti se uherským králem stal Ferdinand I. Habsburský. Rod Habsburků tak oficiálně vstoupil do evropské politiky, v níž hrál po nějakou dobu velmi důležitou roli. Uhry byly rozděleny na dvě části: královské Uhry (sever a Zadunají) sloužící jako obranný val bránící západní Evropu a Uhry ovládané Turky (oblast Eyalet-i-Budin), jejich půda byla přidělována sultánovým vojáků, úředníkům a místní rolníci byli odíráni. Turci byli poraženi v 2. polovině 17. století, byli donuceni podepsat karlovický mír, čímž se zřekli všech nároků na území. Habsburská vláda vedla k velké germanizaci kultury, vzdělání. Bohatí šlechtici habsburský styl přejímali, nižší šlechta a venkované se naopak bouřili. Rozvíjela se různá vlastenecká hnutí, která se snažila podporovat maďarskou totožnost. Tyto myšlenky na nezávislost se rozvinuly do podoby Maďarské revoluce trvající mezi lety 1848 až 1849, která byla napojena na revoluci v Čechách. Byla to jedna z největších evropských revolucí. Habsburská monarchie se změnila roku 1867 ve státní útvar krátce označovaný jako Rakousko-Uhersko. Součástí Rakouska-Uherska byly Uhry až do roku 1918, kdy habsburská monarchie padla v 1. světové válce a rozpadla se na jednotlivé státy. Jedním z nich bylo i Maďarsko, které zůstalo na místě uherské části dřívější monarchie. Vlády se chopili komunisté, kteří založili Maďarskou republiku rad, což vedlo k zestátnění půdy, majetku a útokům na náboženství.


Roku 1920 bylo Maďarsko nuceno podepsat Trianonskou smlouvu, jednu z pařížských mírových smluv uzavřených po 1. světové válce. Podle ní muselo postoupit dvě třetiny svého území a 3 miliony obyvatel ve prospěch nástupnických států (okolní státy jako třeba Rumunsko, Československo…). Po 2. světové válce pak byla uzákoněna pozemková reforma, docházelo k částečnému znárodnění a svou moc získali komunisté. Stalinovým mužem v Maďarsku byl Matyáš Rákosi. Moc komunistů rostla, přes 500 tisíc Maďarů bylo uvězněno, mučeno a zavražděno v koncentračních táborech či odvlečeno do Sovětského svazu. Všichni tyto lidé byli oběťmi tajné policie známé jako ÁVO (později AVH), která šířila teror a strach do společnosti. Zemi zaplavila sovětská kultura, rostl kult osobnosti Rákosiho, zakazovala se klasická maďarská díla, výrazně poklesla po různých machinacích v průmyslu i životní úroveň lidí, „třídně uvědomělí“ byli dosazováni do vysokých pozic…myslím, že dobře známe podobné praktiky ze stejné doby z naší země. Roku 1956 iniciovaly spisovatelské odbory, které odsuzovaly vládu násilí, povstání, které bylo potlačeno. Pád komunismu se odehrál mezi lety 1988 – 1989 a dal do pohybu zhroucení komunistických systémů v Československu a Východním Německu. Roku 1989 byla založena Maďarská republika, která byla roku 2004 přijata do Evropské unie. Pokud Vás dějiny Maďarska zajímají, přečtěte si o nich víc na webu Pochopte dějiny.

Mezi nejvýznamnější maďarské rodáky patří novoromantický skladatel a klavírista, jehož odkaz je velmi ceněn, Ferenc Liszt nebo další světový hudební skladatel, Zoltán Kodály. Maďarská hudba bývá často zaměňována s hudbou cikánskou, která ovšem měla velký vliv na maďarskou národní hudbu. Maďarská literatura je ovlivňována západní, zejména rakouskou a německou, kulturou. Za vrchol maďarské literatury je považováno období revoluce roku 1848. Národní hnutí podporoval i jeden z nejvýznamnějších autorů národních básní, maďarský básník Sándor Petőfi. Maďaři jsou v historii známí i jako vynálezci. Mezi maďarské objevy patří třeba telefonní ústředna nebo kuličkové pero.

Co se týká sportu, slaví Maďaři úspěchy i na tomto poli. Velice oblíbené jsou vodní sporty, hlavně plavání nebo rychlostní kanoistika. K vodním sportům mají sportovci díky velkým řekám a přítomnosti jezer skvělé přírodní podmínky.

Maďaři jsou původně kočovný národ střední Evropy a patří do skupiny ugrofinských národů. Jsou velice vlastenecký národ, který je hrdý na svou zemi, jazyk a historii. Ctí své předky a národní tradice. Díky Trianonské smlouvě, kterou bylo Maďarsko po První světové válce nuceno podepsat, žijí více než 2 miliony Maďarů také v Rumunsku, na Slovensku, Slovinku a Ukrajině, kterým v rámci Trianonské smlouvy připadla velká část původního maďarského území vč. zdejších obyvatel. Právě Maďaři žijící mimo území Maďarska jsou hlavním důvodem mezinárodních pnutí a jedním z nejvýznamnějších politických témat.

Maďarská ekonomika zažívá v poslední době velmi vážné problémy a ocitá se na pokraji státního bankrotu, což negativně ovlivňuje všechny vrstvy obyvatel. Země zažívá hromadné propouštění, nezaměstnanost je obrovská. Maďarskou ekonomiku pak v současné době táhne hlavně cestovní ruch, země je velmi oblíbená pro lázeňskou turistiku díky vynikající poloze na řadě horkých minerálních pramenů. Lázeňství na území Maďarska přinesli Římané.


Nejvíce turistů míří do hlavního maďarského města, Budapešti. Míří se sem nejen kvůli lázeňství, ale i nádherným památkám jako je Budínský hrad, Rybářská bašta nebo Řetězový most. Maďarsko je svým lázeňstvím, které je velmi vysoké úrovně, proslulé po celé Evropě. Nachází se zde na 1300 termálních pramenů, které dávají turistům možnosti léčby nejrůznějších onemocnění. Navštívit můžete vinařské oblasti, na deset národních parků a osm památek UNESCO. Máte-li už prozkoumanou Budapešť, jsou i další místa, která Vás při návštěvě rozhodně nezklamou.

Takovou oblastí jsou některé oblasti kolem Dunaje. Některé úseky jsou skutečně krásné, třeba severně od Budapešti, oblast která zahrnuje historický Visegrád nebo Ostřihom. Město Szentendre nabízí třeba skanzen se sbírkou představující typickou vesnickou architekturu. V malých městech se stále drží tradice zachovávané po několik generací. Dokonalou ukázkou lidové architektury je vesnice Hollökö. Není to jen vesnice plná staveb lidové architektury, ale hemží se to tu pestrými lidovými kroji a jsou dodržovány tradice etnické skupiny Palćů. Od roku 1987 je tato vesnice zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tato vesnice leží také severně od Budapešti. Zajímavý je průvod masopustních masek, tzv. busójárás v Moháči, zábavný průvod plný bizarních postav, který se koná pravidelně na začátku jara a je další ukázkou dodržování maďarských tradic. Moháč leží naopak na jihu země. Západně od Budapešti se pak nachází město Eger, u kterého nalezne jediné tzv. suché lázně, Mátraderecske. Suché lázně mohou vzniknout díky výronu suchého oxidu uhličitého. Tento proces se nazývá mofeta.

Oblíbenou rekreační oblastí pak je oblast kolem jezera Balaton. Je to oblast oblíbená pro rekreační a zábavní vyžití, vhodná třeba na dovolenou s dětmi. V okolí se nacházejí třeba největší evropské lázně Hevíz a jezero Hevíz, největší přírodní termální jezero na světě. Oblast Balatonu je proslulá i díky vinařství, zdejší vinařská oblast patří mezi nejlepší v Maďarsku. Severně od Balatonu leží Tapolca, impozantní jeskynní systém vyhloubený horkou vodou, kde se léčí astma.

V Maďarsku najdete také několik hradů, třeba hrad Vajdahunyad v Budapešti nebo hrady v Ostřihomi, Egeru a Visegrádu. Pěkný je také zámecký barokní komplex Gödöllö z 18. století.

Na jihozápadě je pak také pěkná pestrá krajina s městem Pécs a výborné víno se vyrábí ve vinařské oblasti Villány. Další částí je Severomaďarské středohoří nacházející se východně od Budapešti. Je to oblast oblíbená pro turistiku a cyklistiku. Ve zdejším národní parku Bükk se nachází krasová oblast Aggletek, s největším přírodním skvostem Maďarska, krápníkovou jeskyní Bradla, která je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V Zemplínských vrších je pak k vidění několik hradů a zřícenin a leží zde i oblíbená vinařská oblast Eger.

Další částí je Velká uherská nížina nebo také Velká dunajská kotlina, které Maďaři říkají Alföld. Nížinu dělí na dvě části druhá největší maďarská řeka Tisa a zaujímá skoro polovinu rozlohy země. Navštěvovanými místy jsou města Segedín poblíž srbských hranic a Debrecín. Nedaleko Debrecínu pak leží největší a nejstarší národní park v Maďarsku, zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO od roku 1999, Národní park Hortobágy, který je domovem několika přírodních druhů, jako je buvol indický, ovce, divoká prasata. Typické pro park jsou kovbojové v tradičních modrých oděvech a s nimi spojené rodeo.

Rádi byste procestovali Maďarsko, ale nevíte, jak na to? Přečtěte si naše rady a tipy na cesty, ve kterých se dozvíte, kde sehnat ubytování nebo letenku, jak cestovat po světě autem, kolik si vzít s sebou peněz v hotovosti nebo jak si udělat dokonalý itinerář.

Pokud byste rádi procestovali nějakou zemi nebo místo a netroufáte si na to na vlastní pěst, ať už proto, že neumíte žádný cizí jazyk, nezvládnete to naplánovat, aniž byste na něco nezapomněli nebo prostě jen nemáte čas plánovat a zařizovat všechno kolem vaší dovolené, využijte našich služeb cestovatelům. Vaši cestu připravíme do nejmenšího detailu a s ohledem na všechna Vaše přání a nebo jen budeme na telefonu po celou dobu Vaší cesty, abychom Vám připadně pomohli vykomunikovat nějaké problematické situace v případě, že Vaše angličtina na to nebude stačit. Podívejte se, jak Vám Cesty po světě mohou pomoci na Vašich cestách!

Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme spoustu zajímavých tipů na to, kam vyrazit, kde sehnat levné letenky nebo co se právě děje ve světě.