Sázavský klášter

  • Sázavský klášter Sázavský klášter je národní kulturní památka ležící ve Středočeském kraji, asi 50 kilometrů od Prahy a je to jedno z nejvýznamnějších poutních míst u nás, úzce spojené s postavou jednoho z patronů české země, sv. Prokopa a také se staroslověnskou liturgií.

    První zmínky o klášteru pocházejí ze začátku 11. století. Na jeho založení se podílel kníže Oldřich a Prokop (později znám jako sv. Prokop, první opat Sázavského kláštera). Podle legendy prý poutník Prokop přinesl knížeti Oldřichovi vodu, které se proměnilo ve víno a Oldřich tak pomohl Prokopovi se založením Sázavského kláštera. Kníže Oldřich pak kostel povýšil na benediktinský klášter. Sázavský klášter byl hlavním střediskem slovanské vzdělanosti a centrem staroslověnské liturgie. Na konci 11. století pak byli mniši vyhnáni, jejich slovanské spisy zničeny a klášter byl předán benediktinům z Břevnova, kteří se věnovali pouze latinské liturgii. Císař Josef II. nechal klášter roku 1785 zrušit a budovy se dostaly do rukou šlechtických rodů, které je proměnily v zámecké sídlo.

    Sázavský klášter Sázavský klášter Sázavský klášter je úzce spojen s významnou osobností českých dějin, sv. Prokopem. Prokop byl poutník, mnich, zakladatel Sázavského kláštera a zároveň jeho první opat, který byl za zázraky, které se děly během jeho života i po jeho smrti na začátku 13. století svatořečen. O jeho zázracích koluje nespočet legend, které se zachovaly až do dnešních dob. V okolí Sázavského kláštera se nachází řada dalších památek připomínající tohoto světce. V okolí jsou různé studánky, kapličky a křížové cesty zasvěcené právě sv. Prokopovi, jednomu z patronů české země, který jako jeden z mála světců nepocházel z královské rodiny. V kostele sv. Prokopa je barokní obraz sv. Prokopa, o něm se říká, že prý poutníci už od dob baroka pozorují někdy proměny jeho výrazu. Nedaleko kláštera nad řekou Sázavou se nachází jeskyně sv. Prokopa, malá jeskyně s půdorysem ve tvaru kříže, ve které v 11. století žil (tou dobou ještě poustevník) Prokop.

    Sázavský klášter Dodnes se zachovaly pouze základy původního kláštera. V klášterní zahradě jsou odkryté základy kostela sv. Kříže z 11. století. Nynější stavba pochází ze 14. století, znovu přestavěna byla v období baroka. Velmi významné jsou zdejší fresky mariánského cyklu a také Sázavská madona, unikátní soška madony, která kárá malého Ježíše – snad jako jediná madona na světě. V rámci prohlídky si můžete prohlédnout severní zahradu se základy románského kostela, barokní kostel sv. Prokopa s tajemným obrazem a s kryptou, ve které se nachází relikvie z těla sv. Prokopa. Nádherná je barokní a rokoková výzdoba kostela. Dále během prohlídky dorazíte do gotické kaple Panny Marie a do budovy klasury (obydlí mnichů), kde můžete obdivovat nástěnné malby. Dále tu najdete expozici Staroslověnská Sázava, která nabízí k vidění středověké rukopisy archeologické nálezy z období Velké Moravy a okolí Sázavského kláštera. Informace o vstupné a další informace pro návštěvníky najdete zde.

  • Autor článku a fotografií: M. Kučerová